Sociale verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid

Organische standaard

CO2 voetafdruk

Salvage fashion

 

Sociaal beleid

Continental Clothing Company heeft een zero tolerance beleid ten aanzien van de volgende arbeidsnormen:

• Geen kinderarbeid

• Geen gedwongen arbeid

• Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

• Een wettige arbeidsovereenkomst

• Betaling van een leefbaar loon

• Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen

• Geen discriminatie van werknemers

• Geen excessieve werktijden


Continental voert een pro-actief sociaal beleid sinds begin 2006. Alle fabrieken waar Continental produceert zijn geverifieerd door audit teams op het voldoen aan bovenstaande sociale criteria. Daarnaast is er een monitoring systeem opgezet om te verzekeren dat de fabrieken blijven voldoen aan de standaarden van de International Labour Organisation, de Ethical Trading Initiative en andere internationale organisaties. Dit in aanvulling op certificaten als SA8000, BSCI, SAFE en GOTS.

Ethisch produceren en werknemersrechten Korte levertijden en grote vraag naar goedkoop textiel hebben er toe geleid dat de kledingindustrie een van de meest onethische industrieën ter wereld is. Voorbeelden hiervan zijn kinderarbeid, excessieve werktijden (12 uur per dag is geen uitzondering) en onveilige en onhygiënische arbeidsomstandigheden. Dergelijke praktijken staan beter bekend onder de naam Sweatshops. Om te kunnen verzekeren dat de Continental collectie absoluut niet wordt geproduceerd onder dergelijke omstandigheden zijn wij in 2006 lid geworden van de Fair Wear Foundation.

 

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) wil als internationaal verificatie-initiatief bijdragen aan een beter leven voor werknemers in de kledingindustrie, waar ook ter wereld. Continental heeft de gedragscode van FWF ondertekend en daarmee hebben wij ons verplicht tot het implementeren van deze gedragscode in de fabrieken waarin de Continental kleding wordt geproduceerd. Continental was het eerste Britse bedrijf dat lid is geworden van FWF. Inmiddels zijn alle fabrieken van Continental geverifieerd door FWF en is het monitoring systeem voor 100% in werking.

 

Onze gedragscode

Onze gedragscode bestaat uit een contract tussen Continental Clothing en Fair Wear Foundation. Deze gedragscode is gebaseerd op de conventies van de International Labour Organisation (ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en bestaat uit de volgende acht arbeidsnormen:

Er zal geen gebruik worden gemaakt van gedwongen arbeid. Hieronder valt ook gedwongen arbeid om een schuld af te lossen of arbeid door gedetineerden. Conventies 29 en 105.

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden Met inachtneming van de beschikbare kennis en de specifieke risico’s in de branche, zullen er maatregelen worden genomen om een veilige en hygiënische arbeidsomgeving te verzekeren. Hieronder vallen maatregelen om ongelukken en schadelijke gevolgen voor de gezondheid als gevolg van het werk te voorkomen. Risicofactoren in de werksituatie moeten zo veel mogelijk worden geminimaliseerd. Fysiek geweld, of bedreigingen tot fysiek geweld, ongebruikelijke strafmethodes, of disciplinaire maatregelen en seksuele of andere vormen van intimidatie zijn strikt verboden. Conventie 155.

Geen kinderarbeid

Er wordt geen gebruik gemaakt van kinderarbeid. Werknemers moeten hun wettelijk verplichte onderwijsperiode hebben vervuld en moeten minstens 15 jaar oud zijn. Elke vorm van slavernij of vergelijkbare praktijken zoals kinderhandel, afhankelijkheid op basis van een schuldverhouding, lijfeigenschappen en gedwongen arbeid zijn absoluut onacceptabel. Kinderen van 15 tot 18 jaar mogen geen arbeid verrichten dat schadelijk is voor hun gezondheid, veiligheid of moreel. Conventies 138 en 182.

Een wettige arbeidsovereenkomst

Werkgeversverplichtingen op het gebied van sociale zekerheids- en arbeidswetgeving en voorschriften met betrekking tot een normaal arbeidscontract dienen te worden nagekomen. Deze zullen niet worden vermeden door het verstrekken van een vals contract of een leerling contract waarbij er geen intentie is om dit om te zetten in een normaal arbeidscontract. Jonge werknemers moeten de kans krijgen om deel te nemen aan trainings- en onderwijsprogramma’s.

Betaling van een leefbaar loon

Het salaris en andere inkomsten voor een standaard werkweek zullen minimaal gelijk zijn aan de wettelijke minimale standaard of de standaard die gebruikelijk is in deze industrie. Verder zal het salaris altijd voldoende zijn om te voldoen aan de minimale levensbehoefte van, en om een bepaald beschikbaar inkomen te verschaffen aan, de werknemers en hun familie. Looninhoudingen vanwege disciplinaire maatregelen zijn verboden en looninhoudingen om andere redenen zijn alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is geregeld. De inhoudingen mogen nooit tot een situatie leiden waarbij het inkomen lager wordt dan het niveau hierboven beschreven. Werknemers moeten een duidelijke en adequate specificatie ontvangen van hun salaris, inclusief het basis salaris en de periode waarop dit betrekking heeft. Conventies 26 en 131.

Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen

Het recht voor elke werknemer om zich aan te sluiten bij een vakbond of om er zelf één te gaan vormen om zodoende collectief te gaan onderhandelen zal worden erkend. Vertegenwoordigers van werknemers mogen niet worden gediscrimineerd en moeten toegang krijgen tot alle werkterreinen noodzakelijk voor het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden. Conventies 87, 98, 135 en aanbeveling 143.

Geen discriminatie van werknemers

Er gelden gelijke rechten voor sollicitatieprocedures, loonbeleid, toegang tot trainingen, promotie beleid, beëindiging van dienstverbanden, pensioenen en alle andere arbeidsrelaties, ongeacht ras, huidkleur, religie, politieke voorkeur, vakbondslidmaatschap, nationaliteit, sociale achtergrond, handicaps of andere beperkingen. Conventies 100 en 111.

Geen excessieve werktijden

Het aantal werkuren zal overeenkomen met de geldende wetten en de standaarden in de betreffende industrie. In geen enkel geval zullen werknemers verplicht zijn om meer dan 48 uur per week te werken op een regelmatige basis. En ze zullen in ieder geval één dag per week vrij krijgen. Overwerk zal uitsluitend gebeuren op vrijwillige basis en zal niet meer zijn dan 12 uur per week, zal niet regelmatig voorkomen en zal altijd gepaard gaan met een aanvullende vergoeding. Conventie 1.

Meer informatie over de International Labour Organisation is te vinden op www.ilo.org. Meer informatie over Fair Wear is te vinden op www.fairwear.nl.

Environmental Justice Foundation-Clean Cotton Campaign

Ter ondersteuning van de Clean Cotton Campaign van het EJF is elk kledingstuk in de EarthPositive collectie voorzien van een label waarin het land van oorsprong van het gebruikte katoen is vermeld. Hiermee willen wij onze betrokkenheid tonen om te vechten tegen kinderarbeid en voor meer rechten voor werknemers in Oezbekistan en in andere landen. Ook grote retailers als Tesco en Debenhams beginnen dit probleem te erkennen en eisen nu ook identificatie van de oorsprong van het gebruikte katoen in hun productieketens.

Kies je katoen zorgvuldig

“Voor zover ik weet is Continental de eerste grote kledingproducent die zich er van verzekerd heeft dat het gebruikte katoen in hun kleding niet uit Oezbekistan komt. De katoenproductie in Oezbekistan is een staatmonopoly, gebaseerd op slavenarbeid en gedwongen arbeid door honderdduizenden kinderen in verschrikkelijke arbeidsomstandigheden voor een miserabel loon. Continental verdient lof voor dit initiatief.” - Craig Murray voormalig Brits ambassadeur in Oezbekistan.

Continental gebruikt katoen uit Turkije, India en Egypte. Om dit te kunnen bewijzen heeft elke fabriek van Continental documentatie van de oorsprong van zowel het biologische als het niet biologische katoen.