Terms and conditions

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CONTINENTAL CLOTHING BENELUX B.V., GEVESTIGD TE WASAWEG 16 C, 9723 JD TE GRONINGEN (Gedeponeerd onder nummer 02057927 Kamer van Koophandel te Groningen).

Artikel 1. Definitie

Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

. adviseur c.q. leverancier: Continental Clothing Benelux B.V..

. opdrachtgever c.q cliënt: degene die met de leverancier in een (pre-)contractuele verhouding

Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden

daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren

diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliënt gesloten

overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., exworks,

C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de

internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen

leverancier en cliënt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende)

overeenkomsten tussen leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene

verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij

deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale

omstandigheden en normale werktijden.

Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het

aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte

gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier

 

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro’s op de

op dat moment kostenbepalende factoren.

Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in

bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen.

Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt

bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct

reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

Lid 2: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt

te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is

bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de

opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te

leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf

werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.

Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in

rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het

tegendeel is overeengekomen.

 

Artikel 6 Advies werkzaamheden en productontwikkeling.

Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen

en desgevraagd adviserend op te treden.

Lid 2: Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde

informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is

cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking

tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten.

Lid 3: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele

producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide

projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken

naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is

cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een

vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen

uurtarief of vast tarief.

 

Artikel 7 Leveringen en levertijd.

Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve

schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de

overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.

C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst

door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is

leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet

uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de

wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan

cliënt te betalen.

Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan

elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van

het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de

overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder

begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,

transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van

haar leveranciers.

Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt

c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen

hoeveelheid te leveren en te factureren.

Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf,

toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent

prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek,

magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere

belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport

en verzekering.

Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn

plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door

cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het

vervoermiddel zijn geladen.

Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en

rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle

transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor

rekening en risico van de verzender komt.

Lid 10: Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de

monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco

te retourneren aan leverancier.

Lid 11: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit

slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het

monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige

 

Artikel 8 Reclames.

Lid 1: Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht

dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot

enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.

Lid 2: Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen

acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen

welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 3: Reclames ter zake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen

binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als

vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten,

zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die

mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier

garantie heeft gegeven.

Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen,

hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van

(aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier,

doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

 


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde

goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve

van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom

eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.

Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de

leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van

zijn verplichtingen jegens de leverancier.

Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze

de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het

kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om in geval van

verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van

het bepaalde artikel.

Lid 5: Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te

cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leverancier de

wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239

BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt.

Lid 6: Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier

goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier

gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na

terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger

zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen

 

Artikel 10 Betaling.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid

bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden,

welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt,

van cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de

verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke

schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 4: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort

te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de

betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere

leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een

vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier

vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

Lid 5: Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in

verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum

der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2%

boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het

Lid 6: Alle door de leverancier te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor

rekening van cliënt en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze

zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal

€ 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te

vorderen hoofdsom en wel als volgt:

over de eerste € 3.000,= 15%

over het meerdere tot € 6.000,= 10%

over het meerdere tot € 15.000,= 8%

over het meerdere tot € 60.000,= 5%

over het meerdere boven € 60.000,= 3%

Lid 7: Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt

openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Lid 8 : Leverancier kan betalingskorting op de factuur vermelden. Indien cliënt binnen de

gestelde termijn betaald kan dit bedrag in mindering gebracht woorden bij de betaling.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid.

Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de cliënt of leidinggevende ondergeschikten van

leverancier, is leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als

gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van

leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst

Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade

is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12 Ontwerpen, modellen, etc.

Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door

leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld

geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande

schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst

tussen leverancier en cliënt gebruikt te worden.

Lid 2: Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, ter zake van de in het

voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele

 

Artikel 13 Geschillen/toepasselijk recht.

Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van

toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 2: Geschillen tussen adviseur c.q. leverancier en opdrachtgever c.q. cliënt zullen aan de

door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde arbitragecommissie voor

bindend advies worden voorgelegd. De arbitrageregeling maakt deel uit van de overeenkomst.

Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle

rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het

verloop van een jaar sedert leveringsdatum.